Historie oddílu do roku 2008

Smečka vlčat zahajuje svoji činnost v roce 1990 jako družina, která od září 1990 pracuje samostatně v 5. oddíle skautů sv. Dona Boska Kroměříž s vlastním – ryze vlčáckým programem. Vůdcem oddílu byl tehdy bratr Stanislav Štěpaník – Mayk. V téže době se bratr Akela staral o smečku asi s devatenácti vlčaty ve znovuobnoveném 5. oddíle, kterému se na táboře v roce 1991 stal jeho dlouholetým vůdcem. Nováčci, ze kterých se stávali ponejprv vlčata a později skauti, byli vychováváni a vedeni v křesťanském duchu k zásadám, které takřka vycházely z módy. Vlčata postupně odrůstala a jejich další pouť se ubírala po skautských stezkách. Na táboře „Na Studené dolině“ roku 1999 slibovala poslední vlčata vychovaná 5. oddílem.

Dějiny samotného 14. oddílu vlčat sv. Františka z Assisi se začaly psát v březnu 1998. Tato významná událost vzniku Čtrnáctky připadá na 1.3.1998. Bratrům, zejména Vítu Pořízkovi, přezdívanému Pařez a Mirkovi Hostičkovi, patří velký dík a uznání nejen za to, že stáli u samotného vzniku již zmíněného oddílu, ale, a to především, že se i nadále podíleli na jeho vedení a formování. Bratr Pařez se tedy zapsal do historie tohoto nově vznikajícího oddílu jako první vůdce a protože doba jeho nástupce zatím nepřišla, je jím dodnes.

Oddíl vlčat zpočátku čítající jen několik málo členů se začal pomalu, ale jistě rozrůstat, což nebylo zapříčiněno ničím jiným než pílí a vytrvalostí bratrů, kteří se zasloužili o dobré jméno naší smečky. Pestrý program, zajímavé hry, lákavé oddílové podniky, dobrá parta kamarádů a mnoho dalšího začal poskytovat hochům z města a jeho okolí právě vlčácký oddíl.

S vedením Čtrnáctky Pařezovi zpočátku pomáhali také bratr Ladislav Loučka, skautským jménem Vir, později to byl Virův pokrevní bratr Martin, přezdívaný James. V neposlední řadě se o fungující oddíl zasloužil Petr Puna – PeP. Vir, James i PeP byli starší skauti z 5. oddílu skautů sv. Dona Boska Kroměříž, kteří ochotně pomáhali při vedení vlčat. Každý z nich má velkou zásluhu na dnešním dobrém stavu smečky. 14. oddíl vlčat sv. Františka z Assisi se stal prakticky jediným zdrojem přírůstku do 5. oddílu, kam starší vlčata přecházejí.

V současnosti se snažíme navázat na úspěšnou činnost našich bratří a pokračovat v započaté práci. Nyní jsou Pařezovi, Starému vlkovi, s hledáním správného směru na vlčáckých stezkách nápomocni bratr Pavel Souček s Markem Basovníkem – Buddhou.

Svatý Františku, při nás stůj, oddíl náš opatruj!